Przy parafii działa Legion Maryi, który powstał 21. 04. 1994 r. Legion Maryi jest świecką wspólnotą apostolską pod kierownictwem ks. proboszcza. Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnego poświęcenia.  Zaufanie Legionu wobec Maryi  jest bezgraniczne, przez świadomość, że Bóg swoim postanowieniem udzielił Maryi wyjątkowej mocy. Maryja jest więc  szczególnym narzędziem łaski. Dzięki zjednoczeniu z Maryją skuteczniej zbliżamy się do Boga i stajemy się bardziej otwarci na Jego łaskę.

Podstawową jednostką Legionu Maryi jest prezydium. Każde prezydium obiera sobie nazwę, nawiązując do tytułu Najświętszej Maryi Panny. Nasze obrało sobie na początku powstania – Królowej Wszystkich Świętych. Prezydium Legionowe podlega radzie wyższej tj. Kurii, Kuria podlega Komicjum, Komicjum podlega Regii, Regia podlega Senatowi, Senat podlega Concilium w Dublinie (Irlandia ) gdzie powstało pierwsze prezydium. Było to 7 września 1921 r. Założycielem był Sługa Boży Franciszek Duff.

Każde prezydium musi mieć kierownika duchowego, którym jest kapłan mianowany przez proboszcza lub biskupa ordynariusza. Musi mieć także prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika  (oficerowie). Oficerowie są wybierani na kadencję trwającą 3 lata; kadencja może być przedłużona na następne 3 lata, tak że łącznie może obejmować 6 lat. Po wygaśnięciu kadencji nie może sprawować tej samej funkcji. Po 3 letniej przerwie może być wybrany na to samo stanowisko.

Do tej pory funkcję prezydenta naszego prezydium pełniły:
 • s. Teresa Jakacka  – 6 lat;
 • s. Bożena Winiarek – 6 lat;
 • s. Janina Owsiana  – 6 lat.
Obecnie prezydentem jest s. Maria Okoniewska.
Wiceprezydentem jest s. Czesława Turska.
Sekretarzem jest s. Helena Pałka.
Skarbnikiem jest s. Teresa Skrzydło.
Członkowie naszego prezydium to:
 • s. Henryka Bednarska;
 • s. Józefa Jania;
 • s. Anna Nizkiewicz;
 • s. Anna Otręba;
 • s. Janina Owsiana;
 • br. Jerzy Owsiany;
 • s. Janina Zaborska.
Kandydatkami są:
 • s. Janina Cholewa;
 • s. Jolanta Gierlicka.

 

Ponadto z naszego prezydium s. Józefa Jania została wybrana na funkcję prezydenta Kurii pw. Matki Boskiej Saletyńskiej w Żorach – Rogoźnej i na funkcję sekretarza w Komicjum w Jastrzębiu Zdroju pw. Matki Kościoła.

Każdy kandydat do Legionu po trzymiesięcznym okresie próbnym składa uroczyste przyrzeczenie legionowe skierowane do Ducha Świętego. Istotne są przy tym dwie rzeczy: świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu i zawierzenie Pannie Najświętszej, z którą działa On w nierozerwalnej jedności. Każdy Legionista zobowiązany jest do: obecności na cotygodniowych zebraniach prezydium, codziennego odmawiania Kateny, wykonania czynnej pracy legionowej i zachowywania tajemnicy legionowej.

Członkami wspomagającymi są auksyliatorzy, którzy wspomagają legionistów modlitwami w intencji Legionu. Osoby te są zobowiązane do: codziennego odmawiania modlitw zawartych w Tesserze oraz pięciu dziesiątków różańca świętego. Pomoc modlitewna jest nam bardzo potrzebna do rozwoju i poszerzania Legionu. Co roku organizujemy spotkanie z auksyliatorami po Mszy Św. w intencji zmarłych auksyliatorów. W miarę naszych możliwości mamy obowiązek odwiedzania naszych auksyliatorów. Jednym z zadań legionowych jest pozyskiwanie nowych auksyliatorów, gdyż z upływem czasu w naturalny sposób ubywa ich z powodu przechodzenia do wieczności.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi. Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej (o 18:45). Każdy kto jest zainteresowany może przyjść do salki obok zakrystii, zobaczyć i zaczerpnąć wszelkich informacji o Legionie Maryi.

Nasze prezydium legionowe powstało z inicjatywy legionistek z parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach za zgodą ks. Proboszcza Stanisława Garbocza, który od początku był opiekunem i kierownikiem duchowym. Przez prawie 19 lat istnienia służył nam, otaczał opieką, pobudzał nas do działania, czuwał jak ojciec. Ks. proboszcz Stanisław Garbocz zachęcił Legion Maryi do zakładania Róż Różańcowych, których obecnie jest 18 – wielki żywy dar dla Maryi, wprost niepojęty strumień łask płynących z modlitwy Róż Różańcowych. Za odmawianie różańca otrzymujemy wiele łask w postaci odpustu zupełnego 8 razy w roku. Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca. O różańcu słusznie możemy powiedzieć, że z nieba wyszedł i  do nieba prowadzi. Z różańcem w ręku pokonamy wszelkie zło a wytrwamy w dobrym i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny uprosimy sobie i bliźnim błogosławieństwo Boże. Kto więc chce w życiu mieć we wszystkim błogosławieństwo Boże i zbawić duszę swoją, kto chce mieć szczęśliwą śmierć a po śmierci zapewnić sobie szczęśliwą wieczność – niech się zapisze do Żywego Różańca, sumiennie wypełnia obowiązki z tym związane i zachęca innych do Żywego Różańca. Różami Różańcowymi opiekują się zelatorki. Zelatorkami w naszej parafii są przeważnie legionistki, a nad wszystkimi Różami sprawuje opiekę s. Maria Okoniewska.

Praca apostolska legionisty polega na docieraniu do ludzi wierzących i niewierzących, niesienia im wsparcia duchowego oraz podtrzymywaniu i pogłębianiu wiary katolickiej.

A oto przykłady pracy apostolskiej podejmowanej przez członków Legionu Maryi: odwiedzamy ludzi starszych i samotnych, chorych w domach, szpitalach, przygotowaliśmy osobę starszą do sakramentu pokuty, przygotowujemy wizyty kapłana u chorych z sakramentami, roznosiliśmy prasę katolicką wśród parafian (Gościa Niedzielnego), próbujemy pozyskiwać osoby do Legionu Maryi i do Róż Różańcowych, prowadzimy w soboty różaniec w kościele, prowadzimy nabożeństwo 5 Pierwszych Sobót  Miesiąca, kwestujemy przed kościołem na cele charytatywne z polecenia ks. proboszcza. Rozmawiamy na tematy religijne, służymy pomocą każdemu kto jej potrzebuje. Prowadzimy Akcję Cudownego Medalika i rozdajemy Cudowne Medaliki wraz z informacją o medaliku. Na prośbę bliskich prowadzimy modlitwy przy zmarłych.

Co roku w dniu 8 grudnia uczestniczymy we Mszy Świętej połączonej z odnowieniem przyrzeczeń złożonych Matce Najświętszej. Uczestniczymy także w corocznym święcie legionowym ,,ACIES’’ oraz w Adwentowym Dniu Skupienia, corocznych pielgrzymkach legionowych do Piekar Śląskich, Turzy Śląskiej i na Jasną Górę w Częstochowie. Co roku pod koniec stycznia uczestniczymy w Adoracji przy żłóbku w Panewnikach.

W dniu 21 kwietnia 2009 r. obchodziliśmy XV Lecie naszego prezydium legionowego, w czasie uroczystej Mszy św. odbyło się poświęcenie naszego proporca legionowego ufundowanego przez Legionistów i auksyliatorów. Od tej pory uczestniczymy z proporcem we wszystkich ważniejszych uroczystościach parafialnych, międzyparafialnych, legionowych, pogrzebach osób związanych z Legionem i pielgrzymkach Legionowych.

Wspominamy także tych, którzy już z naszego grona odeszli po wieczną nagrodę do Pana:

W dniu 26. X. 2012 r. zmarła  śp. s. Alicja Karwot, która była w Legionie 6 lat a przez 5 i pół roku pełniła funkcję skarbnika w naszym prezydium.

W dniu 26. II. 2013 r. zmarł śp. ks. proboszcz Stanisław Garbocz , który przez prawie 19 lat był naszym kierownikiem duchowym.

Pozostaną Oni w naszych sercach, będziemy pamiętali jako Legioniści Maryi o Nich w naszych modlitwach.